Foreningen Nordic Rock Booking Vedtægter
Vedtægter vedtaget på generalforsamling marts 2009.

§ 1.

Navn: Nordic Rock Booking
Hjemsted: Aalborg kommune

Formål:
At afholde koncerter ved Aalborg metal festival i Aalborg kommune en gang årligt, for derved at præsentere dansk og udenlandsk musik.

Bemyndigelse:
Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de n√łdvendige √łkonomiske dispositioner for at opretholde og sikre driften af foreningen.

§ 2.

Formue:
Ved foreningens stiftelse består dennes formue af 0,00kr.

§ 3.

Medlemskab:
Som medlem af foreningen, kan der optages enhver der betaler det kontigent som bestyrelsen har fastsat. Foruden dette kan et medlem ekskluderes hvis kontigentrestancen er over 3 måneder, eller hvis medlemmet efter bestyrelsens opfattelse, modarbejder foreningens formål.

§ 4.

Hæftelse:
For foreningens forpligtelser h√¶fter alene foreningens formue. Bestyrelsen s√łrger for, at foreningens fulde navn oplyses n√•r der indg√•es aftaler p√• foreningens vegne.

Medlemmer:
Foreningen består af 4 - 5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand.

§ 5.

Ledelse:
Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på foreningens generalforsamling.

Bestyrelse:
- Valg til bestyrelsen sker for en periode af 4 år. Hvis et bestyrelsesmedlem vælger at forlade bestyrelsen, kan de resterende bestyrelsesmedlemmer, på enigt grundlag, vælge et nyt bestyrelsesmedlem.
- Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand, næstformand, 2 menige bestyrelsesmedlemmer og kasser/bogholder. Næstformanden indtræder i formandens sted ved dennes fravær.
- Bestyrelsen påser at foreningen drives i overensstemmelse med formålet, nævnt i §1.
- Bestyrelsen fasts√¶tter selv sin foreningsorden og formanden eller et givent bestyrelsesmedlem indkalder skriftligt til m√łder i bestyrelsen med mindst 6 dages varsel.

§ 6.

Generalforsamling:
Generalforsamlingen indkaldes ved almindeligt brev eller ved e-mai, til hvert medlem. Der indkaldes med mindst 14 dages og h√łjest 4 ugers varsel.

§ 7.

Regnskab:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Revision:
Regnskabet revideres l√łbende af bestyrelsen.

§ 8.

Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer kan kun fortages ved godkendelse på genralforsamling.

§ 9.

Over bestyrelsens møder og generalforsamlingen føres en skriftlig protokol der løbende godkendes af bestyrelsen ved underskrift af dennes medlemmer.

§ 10.

Opløsning:
Ved foreningens opløsning tilfalder formue almenmyttige velgørende formål.

§ 11.

Bestyrelsen består af:
Ved generalforsamling marts 2009, valgtes en bestyrelse bestående af:
Formand, næstformand, kass√©r og 2 menige medlemmer.